logo

 

prof-stndarts

 
 
Български (България).

Настоящи проекти

logo-project

Проект за установяване на Професионални стандарти и подкрепа за саморегулация в комуникацията на НПО чрез традиционни, нови и социални медии по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Целта на проекта е повишаване на капацитета и създаване на благоприятна среда за развитието на НПО чрез развитие на комуникационните умения на сектора като цяло, както и трансфера на комуникационни знания и умения от най-опитните български и европейски неправителствени организации към по-малко подготвените български организации на национално, регионално и местно равнище. Специфичната цел на проекта е утвърждаване на професионални стандарти и стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации в областта на публичните комуникации. Проектът ще допринесе за постигането на тази цел чрез повишаване на професионалните умения и създаване на единни норми за отношение с медиите, чрез разработване на практически помагала и на правила за етично онлайн поведението на НПО. Проектът ще се ползва от НПО и медии с акцент върху онези които работят с млади хора и с роми.

Сайт на проекта: http://profesionalnistandarti.info/

Професионални стандарти - Проект: Кодекс на етичните стандарти при създаването на онлайн съдържание от гражданските организации

Проект BG05/1400 „Професионални тандарти и подкрепа за саморегулация в комуникацията на НПО чрез традиционни, нови и социални медии“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация на www.ngogrants.bg