logo

 

prof-stndarts

PR дейности Проекти Приключили
 
 
Български (България).

Приключили проекти

Изграждане на устойчива система за гражданско наблюдение върху ефективността и прозрачността на работата на администрацията и за преодоляване на пропуските в административното обслужване на гражданите и бизнеса. Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет”.  (2009)

Инициативата за европейски политики - EUPI (2008-9)

  • Проект „Нерешените задачи от петото разширяване”
  • Проект „Новите страни членки като участници във формулирането на дневния ред на разширения Европейски съюз”
  • Проект „Икономика и политика на присъединяването към Еврозоната”

Участие на българския НПО сектор в процеса на вземане на решения на европейско ниво (2008-9)

Изграждане на положителни обществени нагласи спрямо политиките за интеграция на ромите чрез партньорство с медиите (2008)

Преоткриване и допринасяне за солидарността в обединена Европа в рамките на План Д на ЕК (2008)

Референдум и гражданска инициатива (2007)